Zájmové činnosti pro děti
Aktivní využití volného času v oblasti hudby, tvoření, tance, sportu a cizích jazyků pod odborným vedením učitelek ZŠ a MŠ Besednice

Nabídka kroužků

1. Hra na zobcovou flétnu

 • náplň a cíl kroužku: držení nástroje, artikulace, dýchání při hře, zvládnutí renesančních, barokních, moderních skladeb, písní lidových a jiných, hra sólo i v souboru, hra s kytarovým doprovodem, možná pozdější výuka na flétnu altovou, případně tenorovou, účast na přehlídkách, případně soutěžích
 • pomůcky: vlastní sopránová zobcová flétna, nejlépe YAMAHA YRS 314 BIII Soprano
 • začátečníci potřebují vlastní noty – Hlavatá Iveta: Hrátky s flétnou, písničkami a pastelkami, pokročilí dostávají kopie skladeb
 • podmínka: rytmické a intonační cítění
 • cena: 1600 Kč za pololetí
 • kdy: 1x týdně / 45 minut, skupina 3-4 hráčů
 • co bychom měli zvládnout

 

2. Sborový zpěv

 • náplň a cíl kroužku: hlasová výchova, intonační a rytmická cvičení, jednohlasý i vícehlasý zpěv, písně lidové a folkové, zpěv s doprovodem hudebních nástrojů, veřejné vystupování
 •  cena: 600 Kč za pololetí
 • kdy: 1x týdně / 45 minut

 

3. Tvořivý kurz

 • náplň a cíl kroužku: základy kresby, malby a keramiky – práce s tužkou, uhlem, rudkou, suchým a mastným pastelem, tuží, vodovými a anilinovými barvami, temperami, seznámení s netradičními technikami, prostorové a kolektivní práce, důraz na fantazii, výtvarný proces, prožitek, vlastní pojetí a tvořivost (nikoliv vytváření stejných výrobků podle šablon)
 • pomůcky: pouze staré tričko nebo zástěra (veškeré výtvarné potřeby a keramická hlína budou k dispozici a jsou hrazeny z kurzovného)
 • cena: 1 350 Kč za pololetí
 • kdy: 1x týdně / 90 minut
 • co bychom měli zvládnout

 

4. Taneční kroužek

 • náplň a cíl kroužku: rozvíjení rytmického cítění a pohybových dovedností s prvky fitness dance, country, street dance apod., kolektivní práce a sestavy
 • pomůcky: sportovní halová obuv (tenisky se světlou podrážkou), pohodlné oblečení
 • podmínka: rytmické cítění
 • cena: 700 Kč za pololetí
 • kdy: 1x týdně / 45 minut

 

5. Hravá angličtina

 • náplň a cíl kroužku: rozšíření slovní zásoby a porozumění základním slovům a frázím, praktické využití anglického jazyka v každodenním životě, výuka je vedena hravou formou, podporuje tvořivost, hudební a pohybovou složku osobnosti dětí – anglické písničky, pohádky, říkanky, flashcards, práce na interaktivní tabuli, pracovní listy, pohybové a zážitkové hry a aktivity
 • hlavním cílem je, aby se děti pro jazyk nadchly a učily se ho se zájmem a chutí a aby se na další hodiny těšily
 • cena: 700 Kč za pololetí
 • kdy: 1x týdně / 45 minut

 

6. Florbal

 • cílem tohoto sportovního kroužku je naučit děti ovládat florbalovou hůl a práci s míčkem. Vysvětlit základní pravidla a bezpečnostní prvky tak, aby děti nemohly
  ublížit ostatním dětem v okolí
 • do lekcí florbalu jsou zařazena motorická cvičení, která pomáhají rozvíjet všeobecné pohybové návyky, dovednosti a celkovou obratnost (opičí dráhy, úponová cvičení, základní gymnastická a atletická cvičení aj.)
 • náplní jsou také kompenzační cvičení, která jsou dobrá jako prevence poruch hybného systému, dětem se postupně zvyšuje obratnost a flexibilita celého těla, schopnost koordinace a rychlost reakce
 • co děti po dokončení kroužku zvládnou?

  • základní držení hole (hůl držet oběma rukama)
  • dribling s míčkem v klidu a v pohybu (forhend / bekhend)
  • vedení míčku na hokejce
  • základní pravidla florbalu
  • střelba z místa a z pohybu
 • cena: 500 Kč za pololetí 1. – 3. třída + MŠ, 1x týdně / 60 minut

 • cena: 600 Kč za pololetí 4. – 6. třída, 1x týdně / 90 minut

 

 

7. Gymnastika

 • Náplň a cíl kroužku:  všeobecný rozvoj fyzické kondice a výkonnosti, poznání svých možností a rozvoj pohybových dovedností. V neposlední řadě aktivně a zábavně strávený volný čas s kamarády
 • cena: 500 Kč za pololetí
 • kdy: 1x týdně / 45 minut

 

Obecné informace

S činností začínáme v pondělí 14.9.2020 a končíme 18. 6. 2021. 

Platby probíhají pololetně, ceny jsou uvedeny u jednotlivých kroužků. 

Po absolvování obou pololetí děti získávají osvědčení. 

Účastníci odpoledních aktivit nejsou pojištěni proti úrazu. 

Za absenci žáků se platby nevrací, výjimkou mohou být dlouhodobé nemoci či úrazy (po domluvě). Vedoucí kroužků mohou mít z osobních důvodů max. 2 absence za pololetí bez náhrady termínu. 

Svou neúčast se vždy snaží oznámit předem, např. formou SMS.

Doufáme, že naše aktivity děti obohatí, a že si společně užijeme tvořivé dny a radost z úspěchů

Za KoHoutek Lenka Brothánková.

Kontakty

Mgr. Lenka Brothánková - 724967183 - lenkab@kohoutekbesednice.cz, Mgr. Irena Hubená - 721190711 - ircah@kohoutekbesednice.cz, Mgr. Zdeňka Kohoutová - 721340015 - zdenkak@kohoutekbesednice.cz

Aktuality

Kroužky Kohoutku budou od září spadat pod jiné organizace. Přesnější informace dodáme v průběhu června. Váš Kohoutek

Read more

Pondělí 12:45 – 14:15 hodin – MŠ, 1. a 2. třída.    Pondělí 14:30 – 16:00 hodin – 3., 4., a 5. třída.    Pátek 13:45 -15:15 hodin – 6. – 8. třída.    Bližší informace na tel. čísle: 724 967 183.    Moc se na všechny těším!     L.B.

Read more

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vracím platby za Sborový zpěv v plné výši. Pokud by Vám platba nedošla, prosím, ozvěte se. Pevně věřím, že odučím alespoň Tvořivý kurz a Hru na zobcovou flétnu. Přeji Vám optimismus a pevné zdraví! Lenka Brothánková

Read more